A Bizottság 979/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. október 11. ) az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek a mandarinra és a satsumára, a klementinre, az articsókára, a narancsra, a körtére, a citromra, az almára és a cukkinire kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

Hivatalos Lap L 272 , 12/10/2013 o. 0035 - 0036


A Bizottság 979/2013/EU végrehajtási rendelete

( 2013. október 11.)

az 543/2011/EU végrehajtási rendeletnek a mandarinra és a satsumára, a klementinre, az articsókára, a narancsra, a körtére, a citromra, az almára és a cukkinire kivetett kiegészítő vám küszöbszintjei tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) [1] és különösen annak 143. cikke b) pontjára, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1) Az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet [2] rendelkezik a XVIII. mellékletében felsorolt termékek behozatalának felügyeletéről. A felügyeletet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet [3] 308d. cikkében meghatározott szabályoknak megfelelően kell gyakorolni.

(2) A többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulóján megkötött mezőgazdasági megállapodás [4] 5. cikke (4) bekezdésének alkalmazásában és a 2010., a 2011. és a 2012. évre vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb adatok alapján a mandarin és a satsuma, a klementin, valamint az articsóka esetében 2013. november 1-jétől, a narancs esetében 2013. december 1-jétől, a körte, a citrom, az alma és a cukkini esetében pedig 2014. január 1-jétől kezdődő hatállyal indokolt kiigazítani a kiegészítő vám küszöbszintjét.

(3) Az 543/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) Tekintettel arra, hogy az intézkedés alkalmazását a frissített adatok rendelkezésre bocsátását követően mihamarabb meg kell kezdeni, indokolt előírni, hogy e rendelet a kihirdetésének napján lépjen hatályba.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet XVIII. mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében található szöveg lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel Barroso

[1] HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

[2] HL L 157., 2011.6.15., 1. o.

[3] HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

[4] HL L 336., 1994.12.23., 22. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"

"XVIII. MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ BEHOZATALI VÁMOK: IV. CÍM, I. FEJEZET, 2. SZAKASZ

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályok sérelme nélkül a termékek megnevezése csupán tájékoztató jellegűnek tekintendő. E melléklet alkalmazásában a kiegészítő vámok alkalmazási körét az e rendelet elfogadásának időpontjában érvényes KN-kódok alkalmazási köre határozza meg.

Tételszám | KN-kód | Árumegnevezés | Alkalmazási időszak | Küszöbszint (tonna) |

78.0015 | 07020000 | Paradicsom | október 1-jétől május 31-ig | 462389 |

78.0020 | június 1-jétől szeptember 30-ig | 30766 |

78.0065 | 07070005 | Uborka | május 1-jétől október 31-ig | 13080 |

78.0075 | november 1-jétől április 30-ig | 15100 |

78.0085 | 07099100 | Articsóka | november 1-jétől június 30-ig | 12663 |

78.0100 | 07099310 | Cukkini | január 1-jétől december 31-ig | 112241 |

78.0110 | 08051020 | Narancs | december 1-jétől május 31-ig | 252542 |

78.0120 | 08052010 | Klementin | november 1-jétől február végéig | 82192 |

78.0130 | 08052030 08052050 08052070 08052090 | Mandarin (ideértve a tangerine és a satsuma fajtát is); wilking és hasonló citrushibridek | november 1-jétől február végéig | 81570 |

78.0155 | 08055010 | Citrom | június 1-jétől december 31-ig | 310090 |

78.0160 | január 1-jétől május 31-ig | 51670 |

78.0170 | 08061010 | Csemegeszőlő | július 21-től november 20-ig | 124303 |

78.0175 | 08081080 | Alma | január 1-jétől augusztus 31-ig | 553379 |

78.0180 | szeptember 1-jétől december 31-ig | 72914 |

78.0220 | 08083090 | Körte | január 1-jétől április 30-ig | 183233 |

78.0235 | július 1-jétől december 31-ig | 25489 |

78.0250 | 08091000 | Kajszibarack | június 1-jétől július 31-ig | 4930 |

78.0265 | 08092900 | Cseresznyefélék a meggy kivételével | május 21-től augusztus 10-ig | 33967 |

78.0270 | 080930 | Őszibarack, beleértve a nektarint is | június 11-től szeptember 30-ig | 2712 |

78.0280 | 08094005 | Szilva | június 11-től szeptember 30-ig | 10441" |

"

--------------------------------------------------


A honlap fenntartója a Kiadóhivatal