A Bizottság 978/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. október 11. ) egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről [Sklandrausis (HKT)]

Hivatalos Lap L 272 , 12/10/2013 o. 0033 - 0034


A Bizottság 978/2013/EU végrehajtási rendelete

( 2013. október 11.)

egy elnevezésnek a hagyományos különleges termékek nyilvántartásába történő bejegyzéséről [Sklandrausis (HKT)]

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 52. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1151/2012/EU rendelet hatályon kívül helyezte és felváltotta a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló, 2006. március 20-i 509/2006/EK tanácsi rendeletet [2].

(2) Az 509/2006/EK rendelet 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában Lettország kérelmét a "Sklandrausis" elnevezés bejegyzésére [3].

(3) A Bizottsághoz nem érkezett az 509/2006/EK rendelet 9. cikke szerinti kifogás, ezért a "Sklandrausis" elnevezést be kell jegyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az e rendelet mellékletében szereplő elnevezés bejegyzésre kerül.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 11-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel Barroso

[1] HL L 343., 2012.12.14., 1. o.

[2] HL L 93., 2006.3.31., 1. o.

[3] HL C 349., 2012.11.15., 23. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Az 1151/2012/EU rendelet I. mellékletének II. pontjában felsorolt mezőgazdasági termékek és élelmiszerek:

2.3. osztály. Cukrászsütemények, kenyér, édes tészták, torták, kekszek és egyéb sütőipari termékek

LETTORSZÁG

Sklandrausis (HKT)

--------------------------------------------------


A honlap fenntartója a Kiadóhivatal