32013R0970

A Bizottság 970/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. október 10. ) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

Hivatalos Lap L 270 , 11/10/2013 o. 0003 - 0004


A Bizottság 970/2013/EU végrehajtási rendelete

( 2013. október 10.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) [1],

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre [2] és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2) Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 10-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jerzy Plewa

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

[1] HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

[2] HL L 157., 2011.6.15., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg) |

KN-kód | Országkód [1] | Behozatali átalányérték |

07020000 | MK | 49,2 |

ZZ | 49,2 |

07070005 | MK | 46,1 |

TR | 121,6 |

ZZ | 83,9 |

07099310 | TR | 135,1 |

ZZ | 135,1 |

08055010 | AR | 101,0 |

CL | 119,3 |

IL | 100,2 |

TR | 91,2 |

ZA | 112,1 |

ZZ | 104,8 |

08061010 | BR | 244,8 |

MK | 32,3 |

TR | 140,5 |

ZZ | 139,2 |

08081080 | AR | 101,1 |

BA | 56,1 |

BR | 89,2 |

CL | 154,3 |

NZ | 135,2 |

US | 119,2 |

ZA | 140,6 |

ZZ | 113,7 |

08083090 | AR | 199,8 |

TR | 126,8 |

ZZ | 163,3 |

[1] Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A "ZZ" jelentése "egyéb származás".

--------------------------------------------------


A honlap fenntartója a Kiadóhivatal