A Bizottság 968/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. október 9. ) a kvótán kívüli cukorra vonatkozó kiviteli engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó százalékos elfogadási arány megállapításáról, kiviteliengedély-kérelmek elutasításáról és a kiviteliengedély-kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről

Hivatalos Lap L 268 , 10/10/2013 o. 0012 - 0012


A Bizottság 968/2013/EU végrehajtási rendelete

( 2013. október 9.)

a kvótán kívüli cukorra vonatkozó kiviteli engedélyek kibocsátásakor alkalmazandó százalékos elfogadási arány megállapításáról, kiviteliengedély-kérelmek elutasításáról és a kiviteliengedély-kérelmek benyújtásának felfüggesztéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) [1],

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre [2] és különösen annak 7e. cikkére, összefüggésben 9. cikke (1) bekezdésével,

mivel:

(1) Az 1234/2007/EK rendelet 61. cikke első albekezdésének d) pontja szerint azt a cukormennyiséget, amelyet a rendelet 56. cikkében említett kvótán felül állítottak elő, csak a Bizottság által megállapított mennyiségi korlátozáson belül lehet exportálni.

(2) A kvótán felül előállított cukor és izoglükóz kivitelére a 2013/2014. gazdasági év végéig alkalmazandó mennyiségi korlátozás megállapításáról szóló, 2013. május 23-i 476/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet [3] megállapítja a fent említett korlátozásokat.

(3) A kiviteliengedély-kérelmekben szereplő cukormennyiség meghaladja a 476/2013/EU végrehajtási rendeletben megállapított mennyiségi korlátozás mértékét. Ezért a 2013. október 1. és 4. között kérelmezett mennyiségekre százalékos elfogadási arányt kell megállapítani. Következésképpen valamennyi 2013. október 4. után benyújtott, cukorra vonatkozó kiviteliengedély-kérelmet el kell utasítani, és a kiviteliengedély-kérelmek benyújtását fel kell függeszteni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A kvótán kívüli cukorra vonatkozó kiveteli engedélyeket a 2013. október 1. és 4. között benyújtott kérelmekben szereplő mennyiségekhez képest 42,169456 %-os elfogadási aránnyal módosított mennyiségekre kell kibocsátani.

(2) A 2013. október 7-én, 8-án, 9-én, 10-én és 11-én benyújtott, kvótán kívüli cukorra vonatkozó kiviteliengedély-kérelmeket el kell utasítani.

(3) A kvótán kívüli cukorra vonatkozó kiviteliengedély-kérelmek benyújtását a 2013. október 14-től 2014. szeptember 30-ig terjedő időszakra fel kell függeszteni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 9-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jerzy Plewa

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

[1] HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

[2] HL L 178., 2006.7.1., 24. o.

[3] HL L 138., 2013.5.24., 5. o.

--------------------------------------------------


A honlap fenntartója a Kiadóhivatal