A Bizottság 967/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. október 9. ) a 969/2006/EK rendelettel megnyitott, a kukoricára vonatkozó vámkontingens keretében 2013. szeptember 27. és 2013. október 4. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítéséről

Hivatalos Lap L 268 , 10/10/2013 o. 0011 - 0011


A Bizottság 967/2013/EU végrehajtási rendelete

( 2013. október 9.)

a 969/2006/EK rendelettel megnyitott, a kukoricára vonatkozó vámkontingens keretében 2013. szeptember 27. és 2013. október 4. között benyújtott behozataliengedély-kérelmekre alkalmazandó odaítélési együttható rögzítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) [1],

tekintettel az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletre [2] és különösen annak 7. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 969/2006/EK bizottsági rendelet [3] éves vámkontingenst nyitott meg (09.4131 tételszámmal) 277988 tonna kukorica behozatalára.

(2) A 969/2006/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése 138994 tonnában határozta meg a 2. részidőszakra vonatkozó mennyiséget a 2013. július 1-jétől december 31-ig tartó időszakra.

(3) A 969/2006/EK rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően küldött értesítés alapján megállapítható, hogy az említett rendelet 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően a 2013. szeptember 27., (brüsszeli idő szerint) 13 óra és 2013. október 4. (brüsszeli idő szerint) 13 óra közötti időszakban benyújtott kérelmek a rendelkezésre álló mennyiséget meghaladó mennyiségre vonatkoznak. Ezért helyénvaló az igényelt mennyiségekre alkalmazandó odaítélési együttható megállapításával meghatározni, hogy a behozatali engedélyek milyen mennyiségekre bocsáthatók ki.

(4) Indokolt továbbá úgy rendelkezni, hogy a 969/2006/EK rendelet alapján ne kerüljön sor további behozatali engedélyek kibocsátására a folyó kontingensidőszakra vonatkozóan.

(5) A behozatali engedélyek kibocsátására irányuló eljárás hatékony lebonyolítása érdekében ezt a rendeletet a kihirdetését követően azonnal hatályba kell léptetni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 969/2006/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdésében említett kontingens keretén belüli kukoricabehozatalra irányuló, a 2013. szeptember 27., (brüsszeli idő szerint) 13 óra és 2013. október 4., (brüsszeli idő szerint) 13 óra közötti időszakban benyújtott minden engedélykérelem esetében az engedély kibocsátásakor a kért mennyiségre 42,680622 %-os odaítélési együtthatót kell alkalmazni.

(2) A 2013. október 4-én, brüsszeli idő szerint 13 órától benyújtott engedélykérelmekben szereplő mennyiségekre vonatkozó engedélyek kibocsátását a folyó kontingensidőszakra fel kell függeszteni.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 9-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

Jerzy Plewa

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

[1] HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

[2] HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

[3] HL L 176., 2006.6.30., 44. o.

--------------------------------------------------


A honlap fenntartója a Kiadóhivatal