A Bizottság 964/2013/EU végrehajtási rendelete ( 2013. október 9. ) a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási mérték rögzítéséről

Hivatalos Lap L 268 , 10/10/2013 o. 0005 - 0006


A Bizottság 964/2013/EU végrehajtási rendelete

( 2013. október 9.)

a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási mérték rögzítéséről

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 18. cikke (4) bekezdésére,

a Mezőgazdasági Alapok Bizottságával való konzultációt követően,

mivel:

(1) A 73/2009/EK tanácsi rendelet [2] 11. cikkének (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a 2014-es pénzügyi évben a közös agrárpolitika (KAP) szerinti, piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések finanszírozására szolgáló összegek meghatározásakor be kell tartani az Európai Unió működéséről szóló szerződés 312. cikkének (2) bekezdése alapján a Tanács által elfogadott rendelet alkalmazásában megállapított éves felső határokat. A 73/2009/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdése azt is előírja, hogy meg kell határozni a közvetlen kifizetések kiigazítását (pénzügyi fegyelmet) arra az esetre, ha a közvetlen kifizetések és a piachoz kapcsolódó kiadások finanszírozására vonatkozó előrejelzések – megnövelve azokat a szóban forgó rendelet 10c. és 136. cikkének alkalmazásából eredő összegekkel, továbbá a 10a. cikkének alkalmazása előtt és a 300000000 EUR összegű ráhagyás figyelembevételével – azt mutatják, hogy az éves felső határt túl fogják lépni. A 73/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban a szóban forgó kiigazítást az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak június 30-ig kellett meghatároznia.

(2) A közvetlen kifizetésekre és a piachoz kapcsolódó kiadásokra vonatkozóan a Bizottság 2014. évi költségvetés-tervezetében meghatározott előrejelzések szerint pénzügyi fegyelem alkalmazására van szükség. A költségvetés-tervezet meghatározása a pénzügyi fegyelem által megkívánt 1471,4 millió EUR összeg figyelembevételével történt, amely összeg tartalmazza a mezőgazdasági ágazatot érintő válságokra képzett tartalék összegét is. Ezért a 73/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt közvetlen kifizetések tekintetében kiigazítási mértéket kell rögzíteni.

(3) A Bizottság 2013. március 25-én a 73/2009/EK rendeletben meghatározott közvetlen kifizetéseknek a 2013-as naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási mértékének rögzítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot [3] fogadott el. Az Európai Parlament és a Tanács a szóban forgó kiigazítás mértékét nem határozta meg június 30-ig, ahogy arról a 73/2009/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése rendelkezik. Ezért az 1290/2005/EK rendelet 18. cikkének (4) bekezdésével összhangban, amennyiben a kiigazítás mértékének meghatározására június 30-ig nem kerül sor, a Bizottságnak kell azt megtennie.

(4) A többéves pénzügyi keretet a Szerződés 312. cikkének (2) bekezdése szerint megállapító tanácsi rendelet még nem került elfogadásra. Ezért az említett kiigazítási mérték kiszámításához elővigyázatosságból a 2014. pénzügyi év vonatkozásában a 44130 millió EUR összegű éves felső határt kell alkalmazni a Parlament, a Tanács elnöksége és a Bizottság között a 2014–2020 között időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről 2013. június 27-én elért politikai megállapodásnak megfelelően.

(5) Az 1290/2005/EK rendelet 18. cikkének (5) bekezdésével összhangban a Tanács a Bizottság javaslatára – a rendelkezésre álló új adatok függvényében – 2013. december 1-jéig módosíthatja a kiigazítás mértékét. Amennyiben új adatok válnak ismeretessé, a Bizottság ősszel, a 2014. évi költségvetés-tervezetre vonatkozó módosító indítványhoz kapcsolódóan a rendelkezésre álló új adatok figyelembevételével javaslatot fog tenni a kiigazítási mérték módosítására. A Tanács így a kiigazítási mértéket 2013. december 1-jéig módosíthatja.

(6) Az általános szabály az, hogy azon mezőgazdasági termelők részére, akik egy adott (N.) naptári évre közvetlen kifizetés iránti kérelmet nyújtanak be, az N + 1. pénzügyi éven belül egy meghatározott kifizetési időszak során kell folyósítani az esedékes összeget. A tagállamoknak azonban – bizonyos korlátokon belül – lehetőségük van arra, hogy a termelők részére a szóban forgó időszak lejárta után, bármikor késedelmesen teljesítsenek kifizetéseket. Előfordulhat, hogy a késedelmes kifizetések teljesítése egy későbbi pénzügyi évben történik. Ha egy adott naptári évben pénzügyi fegyelmet kell alkalmazni, a vonatkozó kiigazítási mértéket csak azokra a kifizetésekre szabad alkalmazni, amelyekre vonatkozóan a támogatási kérelmet abban a naptári évben nyújtották be, amelyre a pénzügyi fegyelmet alkalmazni kell. Éppen ezért a mezőgazdasági termelők közötti egyenlő bánásmód biztosítása érdekében indokolt úgy rendelkezni, hogy a kiigazítási mérték csak azokra a kifizetésekre alkalmazandó, amelyekre vonatkozóan a támogatási kérelmet abban a naptári évben nyújtották be, amelyre a pénzügyi fegyelmet alkalmazni kell, függetlenül attól, hogy a kifizetést mikor folyósították a termelő részére.

(7) A KAP-reformmal kapcsolatos 2013. június 26-i politikai megállapodás keretében az a döntés született, hogy pénzügyi fegyelem alkalmazandó a közvetlen kifizetések 2000 EUR-t meghaladó részére. Ezenkívül a pénzügyi év végén felhasználatlan előirányzatok (amennyiben van ilyen) a következő évi pénzügyi fegyelem függvényében kerülnek kifizetésre a mezőgazdasági termelők részére. A következetesség érdekében indokolt évről évre ugyanazt a küszöbértéket meghatározni. A megállapodás értelmében a jövőben alkalmazandókkal való összhang érdekében a pénzügyi fegyelmet a 2013. naptári évre vonatkozóan is hasonló módon kell alkalmazni. Ezért indokolt úgy rendelkezni, hogy a kiigazítási mértéket csak a kifizetések összegének 2000 EUR-t meghaladó részére kell alkalmazni.

(8) A 73/2009/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése rögzíti, hogy a 121. cikkben előírt növekedési ütemezésnek a rendelet 2. cikkének g) pontja szerinti új tagállamokban odaítélt összes közvetlen kifizetésre való alkalmazása keretében a pénzügyi fegyelmet nem kell alkalmazni az új tagállamokra azon naptári év kezdetéig, amely tekintetében a közvetlen kifizetéseknek az új tagállamban alkalmazandó szintje legalább egyenlő az adott időpontban az ilyen kifizetésekre vonatkozóan az új tagállamokon kívüli tagállamokban alkalmazandó szinttel. Mivel Bulgária és Románia esetében a közvetlen kifizetésekre vonatkozóan a 2013-as naptári évben még mindig alkalmazni kell a növekedési ütemezést, az e rendeletben meghatározandó kiigazítási mértéket e tagállamok mezőgazdasági termelői esetében nem kell alkalmazni.

(9) A 73/2009/EK rendelet Horvátország csatlakozási okmányára tekintettel kiigazításra került. Mivel a 2013-as naptári évben Horvátország esetében is alkalmazni kell a kifizetésekre vonatkozóan a 73/2009/EK rendelet 121. cikkében meghatározott növekedési ütemezést, az e rendeletben meghatározandó kiigazítási mértéket a horvátországi mezőgazdasági termelők esetében nem kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A mezőgazdasági termelőket a 2013-as naptári évre vonatkozóan benyújtott kérelmek alapján megillető, a 73/2009/EK rendelet 2. cikkének d) pontja szerinti közvetlen kifizetések összegének 2000 EUR-t meghaladó részére 4,001079 %-os csökkentést kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott csökkentés Bulgária, Románia és Horvátország esetében nem alkalmazandó.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 9-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel Barroso

[1] HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

[2] A Tanács 73/2009/EK rendelete ( 2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról (HL L 30., 2009.1.31., 16. o.).

[3] COM(2013) 159 végleges.

--------------------------------------------------


A honlap fenntartója a Kiadóhivatal