2013/498/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2013. október 10. ) a szomszédos harmadik országokban jelentkező afrikai sertéspestis ellen Észtországban, Lettországban, Litvániában és Lengyelországban foganatosított megfigyelési és egyéb sürgősségi intézkedésekkel kapcsolatos uniós pénzügyi hozzájárulásról (az értesítés a C(2013) 6540. számú dokumentummal történt)

Hivatalos Lap L 272 , 12/10/2013 o. 0047 - 0054


A Bizottság végrehajtási határozata

( 2013. október 10.)

a szomszédos harmadik országokban jelentkező afrikai sertéspestis ellen Észtországban, Lettországban, Litvániában és Lengyelországban foganatosított megfigyelési és egyéb sürgősségi intézkedésekkel kapcsolatos uniós pénzügyi hozzájárulásról

(az értesítés a C(2013) 6540. számú dokumentummal történt)

(Csak az észt, lett, litván és lengyel nyelvű szöveg hiteles.)

(2013/498/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozatra [1] és különösen annak 8. cikkére,

tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 84. cikkére,

mivel:

(1) Az afrikai sertéspestis a házisertések és a vaddisznók fertőző, rendszerint halálos vírusos megbetegedése, amely az élő sertések és a sertésfélékből készült termékek Unión belüli kereskedelmében és harmadik országokba irányuló exportjában súlyos zavarokat okoz.

(2) Azt követően, hogy megerősítést nyert a sertéspestis 2007-es georgiai kitörése, a betegség továbbterjedt az Oroszországi Föderáció területére, ahol Oroszország európai területének egészéről számos esetben jelentették a betegség sertésekben és vaddisznókban való előfordulását. Ezen túlmenően 2013 júniusában Belarusz bejelentette, hogy megerősített értesülések szerint a litván határtól mintegy 40 kilométerre elhelyezkedő, a lengyel országhatárhoz közeli Grodno régióban háztáji sertéseken sertéspestis tört ki.

(3) Az Európai Unióval szomszédos országokban az afrikai sertéspestissel kapcsolatban kialakult helyzet közvetlen veszélyt jelent az unióbeli sertéstartó gazdaságokra nézve, mivel a vírus – a fertőzött területekről az Unióba belépő vaddisznók, élő állatokat vagy állati termékeket szállító járművek, illetve sertésfélékből származó termékeknek az Unióba történő, engedély nélküli behozatala révén – átkerülhet a fertőzött harmadik országgal szomszédos uniós tagállamokba.

(4) Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország esetében fokozott az afrikai sertéspestis behurcolásának kockázata, mivel a betegség Belarusznak és az Oroszországi Föderációnak az említett országokkal szomszédos területein tört ki és terjedt el, ezért értesítették a Bizottságot és a többi tagállamot azokról az intézkedésekről, amelyeket területük és a többi tagállam területének védelme érdekében foganatosítani kívánnak.

(5) Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország megfigyelési intézkedéseket vezetett be az afrikai sertéspestisnek a vaddisznókban és a házisertésekben való kimutatására, és a 2002/60/EK tanácsi irányelvnek [3] megfelelően kidolgozott vészhelyzeti tervek keretében – az afrikai sertéspestis esetleges kitörése esetén a gyors reagálás biztosítására – emelte a betegséggel kapcsolatos tudatosság és a felkészültség szintjét. Litvániát közvetlenül fenyegeti az afrikai sertéspestisnek a belarusz határon át történő megjelenése; az afrikai sertéspestis esetleges kitörése esetén a betegségnek a tagállam területén történő elterjedésével kapcsolatos kockázat minimalizálása érdekében Litvánia a belarusz határ 10 km-es körzetében pufferzónát kíván létrehozni, amelyben a sertések levágásának ösztönzésével és a sertéstartó gazdaságok új állománnyal való feltöltésének megelőzésével csökkentik a betegségre fogékony állatállomány méretét.

(6) A fertőzött harmadik országok és az uniós tagállamok között mozgó vaddisznók az afrikai sertéspestis behurcolásának kockázatát hordozzák, különösen az intenzív mezőgazdasági művelés alá tartozó területeken, ahol a növények vonzzák a vaddisznókat. Rövid távú kockázatcsökkentő intézkedésként a kockázat mérséklése érdekében és azoknak a rendelkezésre álló előzetes kutatási adatoknak az alapján, amelyek a szintetikus szaganyagokból álló riasztószerek hatékonyságára és az általuk kifejtett hatás viszonylagos tartósságára utalnak, Litvánia a keleti határaihoz közel elhelyezkedő egyes területein tervezi felhasználni e riasztószereket annak megakadályozása érdekében, hogy a vaddisznók behatoljanak a kukoricaföldekre és egyéb szántóföldekre.

(7) Az afrikai sertéspestis vírusával feltételezhetően kapcsolatba kerülő járművek megtisztítása és fertőtlenítése az afrikai sertéspestis Unióba való behurcolásával szembeni elővigyázatossági intézkedések egyike. Ezért a 2013/426/EK bizottsági végrehajtási határozat [4] meghatároz bizonyos intézkedéseket az afrikai sertéspestisnek Belaruszból és az Oroszországi Föderációból az Unióba történő behurcolásával szemben, és előírja, hogy az Unióba a fertőzött területekről belépő, korábban élő állatot és takarmányt szállító járműveket megfelelően meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell, a tisztítást és fertőtlenítést pedig megfelelően dokumentálni kell.

(8) A 206/2009/EK bizottsági rendelet [5] rendelkezései ellenére az elhanyagolhatónál magasabb annak kockázata, hogy az afrikai sertéspestis sertésfélékből készült, postán feladott vagy a különösen Belaruszból és az Oroszországi Föderációból érkező utazók poggyászban szállított személyes csomagjai által az Unióba kerül, ezért a beléptetési helyeken fokozott ellenőrzésre van szükség.

(9) Emellett számos érdekelt felet – állatorvosokat, hivatásszerűen gazdálkodókat, ház körüli gazdálkodást folytatókat, teherautósofőröket, vámhivatalnokokat, utasokat és a nagyközönséget – megfelelően felépített figyelemfelhívó kampányokkal tájékoztatni kell az afrikai sertéspestis behurcolásának kockázatairól és következményeiről.

(10) 2013 augusztusának első hetében Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország benyújtották terveiket, valamint az afrikai sertéspestisnek Belaruszból és az Oroszországi Föderációból történő behurcolása tekintetében vélhetően kockázatnak kitett területeken megvalósítandó sürgősségi intézkedések végrehajtására vonatkozó előzetes becsléseket. A személyzet pénzügyi támogatása szükséges annak biztosításához, hogy a benyújtott tervekben szereplő megfigyelési tevékenységek megvalósuljanak. A Bizottság az uniós pénzügyi hozzájárulás tekintetében megvizsgálta a terveket, és megállapította, hogy azok megfelelnek a 2002/60/EK irányelvnek.

(11) Az Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország által annak érdekében hozott intézkedéseknek, hogy közvetlenül csökkentsék a betegség Unióba való behurcolásának kockázatát, vagyis a járművek tisztításának és fertőtlenítésének 100 %-os mértékű társfinanszírozást kell biztosítani.

(12) Az Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország által hozott további megfigyelési intézkedéseknek, amelyeket azokon a területeken foganatosítanak, ahol a betegség behurcolásának kockázata magasabb, továbbá az említett tagállamok tudatosságnövelő kampányainak keretében hozott intézkedéseknek 50 %-os társfinanszírozást kell biztosítani.

(13) A Litvánia által hozott intézkedéseknek – amelyek a betegség vaddisznókon keresztüli, az Unióba történő behurcolásával kapcsolatos kockázat mérséklése érdekében a magas kockázatú, az ország keleti határaihoz közel elhelyezkedő területeken riasztószerek használatára irányulnak – 50 %-os társfinanszírozást kell nyújtani. A Litvánia által hozott, a sertésállomány méretének csökkentésére irányuló különleges intézkedéseknek 30 %-os társfinanszírozást kell nyújtani.

(14) Az intézkedések sürgős volta következtében az Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország részéről 2013. július 2-a, a sürgősségi intézkedések bejelentésének időpontja óta felmerült költségeknek uniós támogatásra jogosultaknak kell lenniük.

(15) A 2009/470/EK határozat 8. cikkének (3) bekezdése értelmében meg kell állapítani a támogatható költségeket és az uniós pénzügyi hozzájárulás mértékét. Ugyanakkor annak biztosítása érdekében, hogy az uniós költségvetést ne érje túlzott terhelés, meg kell állapítani azokat a maximális összegeket, amelyek tükrözik az egyes megfigyelési intézkedésekhez nyújtható elfogadható kiadásokat.

(16) Elfogadható kiadás alatt az anyagért vagy szolgáltatásért járó, a piaci árakkal arányban álló kiadás értendő. A Bizottság által végzendő helyszíni ellenőrzések lezárultáig jóvá kell hagyni az Észtországnak, Lettországnak, Litvániának és Lengyelországnak nyújtott egyedi uniós pénzügyi hozzájárulást.

(17) A pénzügyi hozzájárulás kifizetésének feltétele, hogy a tervezett intézkedéseket ténylegesen végrehajtsák, és a hatóságok minden szükséges információt a Bizottság rendelkezésére bocsássanak.

(18) Mivel az Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország által az afrikai sertéspestis Belaruszból és az Oroszországi Föderációból történő behurcolása elleni, 2013-ban végrehajtandó sürgősségi intézkedések vonatkozásában benyújtott tervek megfelelően részletes keretet biztosítanak az 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet [6] 94. cikkének értelmében, e határozat finanszírozási döntésnek minősül a támogatásra vonatkozó munkaprogramban megadott kiadásokra.

(19) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) Az Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország által az afrikai sertéspestis elleni védekezés során 2013-ban hozott sürgősségi intézkedések keretében e tagállamok a megfigyelési tevékenységek végrehajtása, valamint a házisertések és vaddisznók megfigyelése során a 2013. július 1-jét követően vett mintákon elvégzett szerológiai és virológiai laboratóriumi vizsgálatok nyomán felmerült kiadások támogatására egyedi uniós hozzájárulásra jogosultak.

(2) Az uniós pénzügyi hozzájárulás az (1) bekezdésben említett tevékenységek kapcsán Észtországnál, Lettországnál, Litvániánál és Lengyelországnál felmerülő költségek 50 %-át teszi ki, de nem haladhatja meg a következő összegeket:

i. Észtország esetében 15000 EUR;

ii. Lettország esetében 80000 EUR;

iii. Litvánia esetében 46000 EUR;

iv. Lengyelország esetében 20000 EUR.

(3) Az (1) bekezdésben említett tevékenységek tekintetében az Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország számára megtérítendő költségek maximális összege átlagosan nem haladhatja meg a következő összegeket:

i. a mintába felvett házisertésenként 0,5 EUR;

ii. a mintába felvett vaddisznónként 5 EUR;

iii. ELISA-tesztenként 2 EUR;

iv. PCR-tesztenként 10 EUR;

v. virológiai vizsgálatonként 10 EUR.

(4) Az (1) bekezdésben említett intézkedések tekintetében uniós pénzügyi hozzájárulásra jogosult kiadások kizárólag a tagállamoknál az alábbiak tekintetében felmerült költségek mértékéig támogathatók:

a) laboratóriumi vizsgálat:

i. tesztkészletek, reagensek és minden olyan fogyóeszköz beszerzése, amely kifejezetten a laboratóriumi vizsgálatok végrehajtására szolgáló eszközként azonosítható és e célra használt;

ii. státustól függetlenül bármely munkatárs költsége, akit teljes mértékben vagy részben a laboratóriumi létesítményekben elvégzendő vizsgálatok végrehajtására alkalmaznak;

b) státustól függetlenül bármely munkatárs költsége, akit teljes mértékben vagy részben a programoknak a laboratóriumi vizsgálatokon kívüli megfigyelési tevékenységek végrehajtására alkalmaznak;

c) az a) és b) pontban említett költségek összegének 7 %-ával megegyező általános költségek.

Az a) pont i. és ii. alpontjában említett személyzet költsége a tényleges fizetésre, a társadalombiztosítási költségekre és a fizetésben szereplő egyéb költségekre vonatkozik.

2. cikk

(1) Az afrikai sertéspestissel szemben 2013-ban hozott sürgősségi intézkedések keretében Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország egyedi uniós hozzájárulásra jogosult a 2013. július 1-je után az adott tagállamokban végzett tisztítási és fertőtlenítési tevékenységek tekintetében a felszerelések és fogyóeszközök beszerzése során felmerült kiadásokra.

(2) Az uniós pénzügyi hozzájárulás az (1) bekezdésben említett tevékenységek kapcsán az Észtországnál, Lettországnál, Litvániánál és Lengyelországnál felmerülő költségek 100 %-át teszi ki, de nem haladhatja meg a következő összegeket:

a) Észtország esetében 20000 EUR;

b) Lettország esetében 735000 EUR;

c) Litvánia esetében 738000 EUR;

d) Lengyelország esetében 98000 EUR.

3. cikk

(1) Az afrikai sertéspestissel szemben 2013-ban hozott sürgősségi intézkedések keretében Észtország, Lettország, Litvánia és Lengyelország egyedi uniós hozzájárulásra jogosult a 2013. július 1-je után az adott tagállamokban végzett tudatosítási kampány költsége tekintetében felmerült kiadásokra.

(2) Az uniós pénzügyi hozzájárulás az (1) bekezdésben említett tevékenységek kapcsán az Észtországnál, Lettországnál, Litvániánál és Lengyelországnál felmerülő költségek 50 %-át teszi ki, de nem haladhatja meg a következő összegeket:

a) Észtország esetében 10000 EUR;

b) Lettország esetében 14000 EUR;

c) Litvánia esetében 40000 EUR;

d) Lengyelország esetében 25000 EUR.

4. cikk

(1) Az afrikai sertéspestissel szemben 2013-ban hozott sürgősségi intézkedések keretében Litvánia egyedi uniós hozzájárulásra jogosult a 2013. július 1-je után Litvánia egyes magas kockázatú területein vaddisznók vonatkozásában felhasználandó riasztószerek beszerzése során felmerült kiadásokra.

(2) Az uniós pénzügyi hozzájárulás az (1) bekezdésben említett tevékenységek kapcsán Litvániánál felmerülő költségek 50 %-át teszi ki, de nem haladhatja meg a 30000 EUR-t.

5. cikk

(1) Az afrikai sertéspestissel szemben 2013-ban hozott sürgősségi intézkedések keretében Litvánia egyedi uniós hozzájárulásra jogosult a belarusz határ menti 10 km-es pufferzónában a sertéstulajdonosokat sertéseik idő előtti levágása miatti veszteségért nyújtott kompenzáció költségeivel kapcsolatban felmerült kiadásokra.

(2) Az uniós pénzügyi hozzájárulás mértéke a Litvánia részéről felmerült költségek 30 %-a, és nem haladhatja meg a 600000 EUR-t.

6. cikk

(1) Az 1. és a 4. cikkben említett uniós pénzügyi hozzájárulás az alábbiak alapján kerül folyósításra:

a) az 1. cikkben említett megfigyelési intézkedések végrehajtásáról szóló, az I. mellékletnek megfelelő technikai zárójelentés, amelyben szerepelnek a 2013. július 2. és 2013. december 31. között elért eredmények is;

b) a II. mellékletnek megfelelő pénzügyi zárójelentés, számítógépes formátumban, a 2013. július 2. és 2013. december 31. közötti időszakban felmerült költségekről;

c) a 2009/470/EK határozat 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban végrehajtott helyszíni ellenőrzések eredményei.

Az a) és b) pontban említett jelentéseket alátámasztó dokumentumoknak rendelkezésre kell állniuk a c) pontban említett, a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzések során.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett technikai zárójelentést és a pénzügyi zárójelentést legkésőbb 2014. április 30-ig be kell nyújtani. E határidő megfelelő indok nélküli be nem tartása esetén az egyedi uniós pénzügyi hozzájárulás a késedelem minden naptári hónapja után 25 %-kal csökken.

7. cikk

E határozat címzettjei az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság és a Lengyel Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2013. október 10-én.

a Bizottság részéről

Tonio Borg

a Bizottság tagja

[1] HL L 155., 2009.6.18., 30. o.

[2] HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

[3] A Tanács 2002/60/EK irányelve ( 2002. június 27.) az afrikai sertéspestis elleni védekezésre vonatkozó külön rendelkezések megállapításáról, valamint a fertőző sertésbénulás (Teschen-betegség) és az afrikai sertéspestis tekintetében a 92/199/EGK irányelv módosításáról (HL L 192., 2002.7.20., 27. o.).

[4] A Bizottság 2013/426/EU végrehajtási határozata ( 2013. augusztus 5.) az afrikai sertéspestisvírusnak az e betegség megerősített előfordulási helyei szerinti harmadik országokból, illetve harmadik országbeli területekről az Unióba való behozatala elleni megelőző intézkedésekről és a 2011/78/EU határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 211., 2013.8.7., 5. o.).

[5] A Bizottság 206/2009/EK rendelete ( 2009. március 5.) az állati eredetű termékek személyes szállítmányainak a Közösségbe történő behozataláról és a 136/2004/EK rendelet módosításáról (HL L 77., 2009.3.24., 1. o.).

[6] A Bizottság 1268/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2012. október 29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályairól (HL L 362., 2012.12.31., 1. o.).

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

Technikai zárójelentés a vaddisznóknál és házisertéseknél előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos megfigyelési intézkedésekről

Tagállam:

Dátum:

1. Technikai helyzetértékelés:

1.1. Járványügyi térképek:

1.2. A megfigyelésre vonatkozó információk:

Tagállam | A mintába felvett házisertések száma | A mintába felvett vaddisznók száma | A vizsgálat típusa [1] | A vizsgálatok száma | A pozitív házisertések száma | A pozitív vaddisznók száma |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

2013-ban összesen | | | | | | |

2. A célkitűzések teljesítése és technikai nehézségek:

3. További járványügyi információk: járványügyi vizsgálatok, talált elhullott állatok, a pozitív reakciójú állatok koreloszlása, talált léziók stb.:

[1] Adja meg: ELISA, PCR, Ag-ELISA, vírusizolációs, egyéb (részletezze).

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Pénzügyi zárójelentés a vaddisznóknál és házisertéseknél előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos sürgősségi intézkedésekről

Tagállam:

Dátum:

1. A vaddisznóknál és házisertéseknél előforduló afrikai sertéspestissel kapcsolatos megfigyelési intézkedések:

Mintavétel |

Kategória | Mintavételi költség |

A mintába felvett állatok száma | Egységnyi költség a mintába felvett állatonként | Összköltség |

Házisertés | | | |

Vaddisznó | | | |

Személyzet |

Típus | Egységár | Alkalmazottak száma | Összköltség |

| | | |

Laboratóriumi vizsgálatok |

| Az elvégzett vizsgálatok száma | A vizsgálatok költsége [1] |

Laboratóriumi vizsgálat (1) | Személyzet (2) | Általános költségek 312 0,07 | Összköltség 4123 |

Szerológiai vizsgálatok (ELISA) | | | | | |

PCR-tesztek | | | | | |

Virológiai vizsgálatok | | | | | |

2. Tisztítás és fertőtlenítés

a) FELSZERELÉS

Leírás | Költség/érték (héa nélkül) | A beszerzés ideje |

| | |

Összesen | | |

b) FOGYÓESZKÖZÖK

Leírás | Költség/érték (héa nélkül) | A beszerzés ideje |

| | |

Összesen | | |

3. Tájékoztatási kampányok:

A tevékenységek leírása | Költség/érték (héa nélkül) | A szállítás napja |

| | |

Összesen | | |

4. Riasztószerek használata

FOGYÓESZKÖZÖK

Leírás | Költség/érték (héa nélkül) | A beszerzés ideje |

| | |

Összesen | | |

5. A belarusz határ menti pufferzónában levágott sertések – Litvánia:

A gazdaság azonosítója | Mezőgazdasági termelő: családi név, utónév | Település | A levágás ideje | Az állatok száma kategóriánként | A kompenzáció összege kategóriánként (héa nélkül) | A kifizetett kompenzáció összege összesen (héa nélkül) | A kifizetés időpontja |

| | | | tenyészkoca | tenyészkan | malacok | sertés | tenyészkoca | tenyészkan | malacok | sertés | | |

| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |

Igazolom, hogy:

- e kiadások ténylegesen felmerültek, pontosan lettek elszámolva és e határozat rendelkezéseinek megfelelően támogathatók,

- a kiadásokat alátámasztó összes igazoló okmány ellenőrzés céljára rendelkezésre áll,

- ezekhez az intézkedésekhez nem igényeltünk más uniós hozzájárulást, és az intézkedések keretébe tartozó műveletekből származó minden bevételt bejelentünk a Bizottságnak,

- a program végrehajtása megfelelt a vonatkozó uniós jogszabályoknak,

- ellenőrzési eljárásokat alkalmazunk, különös tekintettel a bejelentett összegek helyességének ellenőrzésére, valamint a szabálytalanságok megelőzésére, feltárására és kiigazítására.

Dátum:

Az operatív igazgató neve és aláírása:

[*] Valamennyi költség héa nélkül szerepel.

--------------------------------------------------


A honlap fenntartója a Kiadóhivatal